บริการของเรา

บริษัทและองค์กร

  • การจดทะเบียนและดูแลงานด้านทะเบียนบริษัทและองค์กร
  • การตรวจสอบสถานะของบริษัทและองค์กร
  • การจดทะเบียนมูลนิธิ
  • สัญญาทางธุรกิจ
  • ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป

เกี่ยวกับคดีความ

  • คดีแพ่งและพาณิชย์
  • คดีแรงงาน
  • คดีอาญา
  • คดีครอบครัว
  • คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

อสังหาริมทรัพย์

  • การค้นหาที่ดิน
  • การตรวจสอบสถานะเกี่ยวกับที่ดิน
  • การตรวจสอบสัญญา
  • การโอนกรรมสิทธิ์
  • ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริการอื่นๆ

  • จัดทำพินัยกรรม
  • บริการงานรับรองเอกสาร
  • ข้อตกลงการสมรสและการหย่า
  • บริการแปลเอกสารและสัญญา